Lidmaatschap en contributie
In tegenstelling tot andere verenigingen hebben wij geen vaste contributie. U betaalt bij ons een basiscontributie en daarnaast een bijdrage per competitieonderdeel waaraan wordt meegedaan. Bel voor meer informatie naar 0515 – 532 200 of stuur een email naar secretariaat@bridgesocieteit.com.

Contributie
Onze basiscontributie bedraagt € 15,00 en per onderdeel betaalt u € 7,50 extra.
Een onderdeel bestaat uit 14 competitieavonden of middagen.
Voorbeeld: als u meedoet aan één competitie dan betaalt u € 15,00 + 1 x € 7,50 = € 22,50.
Extra voor leden organiseren wij jaarlijks een openings-, kerst-, nieuwjaars– en slotdrive.
Toeslag NBB lidmaatschap: € 21,00. Is men elders lid dan  € 12,00.

Leskosten
Leskosten bedragen per cursus € 15,00 per persoon, exclusief lesmateriaal.

Beëindiging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden voor één juli van het betreffende kalenderjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

(Uit de Statuten van de bridgesociëteit Sneek d.d. 20-04-2010. Artikel 5 lid 2)

Artikel 14 lid 1:
Het boekjaar van de vereniging is gelijk de periode één augustus tot en met éénendertig juli.