Afzeggen / verhindering

Bij verhindering wordt u dringend verzocht u uiterlijk een dag voor de speeldatum af te melden bij Wedstrijdzaken. Bij voorkeur per e-mail: wedstrijdzaken@bridgesocieteit.com. Telefonisch kan eventueel ook: 06 504 91 750 (Tineke) of 06 542 75 292 (Gert).

Geef dan ook de eventuele invaller(s) door. Als dat spelers van buiten onze club betreft, is het noodzakelijk ook hun eventuele NBB-lidmaatschapsnummer door te geven. Voor spelers die geen lid zijn van de NBB of van wie het lidmaatschapsnummer niet is doorgegeven, moeten wij namelijk € 0,50 aan kosten in rekening brengen.

Bij de verwerking van de scores wordt tegenwoordig verschil gemaakt tussen spelers die zich hebben afgemeld en zij die dat niet hebben gedaan. Het wel of niet regelen van invallers is ook van invloed op de afwezigheidsscore. Zie hiervoor de regels in het nieuwe Competitiereglement.

Beëindiging lidmaatschap

Uit de Statuten van de bridgesociëteit Sneek d.d. 20-04-2010. Artikel 5 lid 2:

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden voor één juli van het betreffende kalenderjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

Artikel 14 lid 1:
Het boekjaar van de vereniging is gelijk de periode één augustus tot en met éénendertig juli.